sohbetreklam

Gönderen Konu: Yüce Allah’ın Sıfatları  (Okunma sayısı 697 defa)

Çevrimdışı RotaSız

  • Yönetici
  • Kıdemli Üye
  • *****
  • İleti: 428
  • Karma +1/-0
    • Profili Görüntüle
Yüce Allah’ın Sıfatları
« : 02 Ağustos 2019, 21:27:23 »
Kıdem: Yüce Allah’ın başlangıcı yoktur. O herşeyden evvel yine vardı.
Beka: Yüce Allah’ın sonu yoktur. O herşeyden sonra yine var olandır.
Kıyam bi nefsihi: O hiç bir şeye muhtaç değildir ve kimseye ihtiyacı yoktur, fakat bütün yaratılmış olanlar O’na muhtçtır.
Muhalefetün lil havadis: Yüce Allah hiç kimseye ve hiç bir şeye uzaktan, yakından benzememektedir.
Vahdaniyyet: O birdir ve tekdir, ortakcıları yoktur.
Vucud: O’nun varlığında hiç ama hiç süphe yoktur. O’nun varlığı ne zamana ne de mekâna bağlıdır.

Yaratmış olduklarına da bahş etmiş olduğu sıfatlar (sıfat-ı subutiye):

Hayat: O vardır ve diridir. O’nun hayatı bir ruha, bir bedene veya herhangi bir başka şeye bağlı değildir. O’nun hayatı yaratılmışların hayatına hiç benzemez.
İlim: O herşeyi tam tamına bilendir. O geçmiş ve gelecek herşeyi bilir.
Semi: O işitendir. O herşeyi işitir ve O’nun işitmesi herhangi bir gerekli nesneye (kulak, hava vs.) bağlı değildir.
Basar: O herşeyi eksiksiz görendir. O’nun görmesi bizim görmemize hiç benzemez.
Kelam: O konuşandır.O’nun konuşması dile, ağıza veya herhangi bir başka şeye bağlı değildir.
İrade: O’nun istediği herşey olur, istemediği hiç bir şey olmaz.
Kudret: O istediği her şeyi yapmaya muktedirdir ve bunun için hiç bir kimseye ihtiyacı da yoktur.
Tekvin: O yaratandır. Yaratmak istediğinde “ol” der ve o şey oluverir.

 

 

Esma-ül Hüsna 

 

 

Sevgili Peygamberimiz (sav) bir Hadis-i Şerif’lerinde: “Allah’ın 100’den bir tane daha az olan, 99 ismi vardır, her kim bunları (hakkıyla) bilirse cennete girer (Sahih-i Buhari), buyurmuştur. Bunların hemen hemen tümü Kur’an-ı Kerimde zikredilmiştir. Bu Esma-ül Hüsna diye adlandırdığımız yüce Allah’ın 99 güzel isimleri, O’nun fiilerini ve sıfatlarını tanımlarlar. Bunları ezberleyip yerine göre zikreden ve hayatına geçiren çok kuvvetli ve değerli olan dualar etmiştir ve Peygamber’imizin müjdesine göre cenneti kazanmıştır.

“De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur." Namaz kılarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasında bir yol tut. De ki: Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığında ortağı bulunmayan, düşkün olmayıp yardımcıya da ihtiyaç göstermeyen Allah'a mahsustur." O'nu gereği gibi büyükle.” (Kur’an-ı Kerim, 17:110-111)

RAHMÂN - Bağıslayan, esirgeyen
RAHÎM - Bağıslayan, esirgeyen
MELIK - Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi
KUDDÛS - Her eksiklikten münezzeh
SELÂM - Esenlik veren
MÜ'MIN - Güven veren, vaadine güvenilen
MÜHEYMIN - Kainatın bütün islerini gözetip yöneten
AZÎZ - Yenilmeyen yegane galip
CEBBÂR - Iradesini her durumda yürüten, yaratılmısların halini iyileştiren
MÜTEKEBBIR - Azamet ve yüceliğini izhar eden
HÂLIK - Takdirine uygun bir sekilde yaratan
BÂRI' - Bir model olmaksızın canlıları yaratan
MUSAVVIR - Şekil ve özellik veren
GAFFÂR - Daima affeden, tekrarlanan günahları bağıslayan
KAHHÂR - Yenilmeyen, yegane galip
VEHHÂB - Karsilik beklemeden bol bol veren
REZZÂK - Bedenlerin ve ruhlarin gıdasını yaratıp veren
FETTÂH – Iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
ALÎM - Hakkıyla bilen
KÂBIZ – Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan
BÂSIT - Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
HÂFID - Alçaltan, zillete düşüren
RÂFI' - Yücelten, izzet ve seref veren
MUIZ - Yücelten, izzet ve seref veren
MÜZIL - Alçaltan, zillet veren
SEMI' - Işiten
BASÎR - Gören
HAKEM - Son hükmü veren
ADL - Mutlak adalet sahibi, asırılığa meyletmeyen
LATÎF - Yaratılmısların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan
HABÎR - Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
HALÎM - Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen
AZÎM - Zatının ve sifatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
GAFÛR - Bütün günahları bağışlayan
SEKÛR - Az iyiliğe çok mükafat veren
ALÎ - Izzet, seref ve hükümranlık bakımından en yüce
KEBÎR - Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
HAFÎZ - Koruyup gözeten ve dengede tutan
MUKÎT - Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan
HASÎB - Kullarına yeten, onları hesaba çeken
CELÎL - Azamet sahibi
KERÎM - Fazilet türlerinin hepsine sahip
RAKÎB - Gözetleyip kontrol eden
MÜCÎB - Dileklere karşılık veren
VÂSI' - Ilmi ve merhameti herşeyi kuşatan
HAKÎM - Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan
VEDÛD - Çok seven, çok sevilen
MECÎD - Şanlı, şerefli
BÂIS - Ölümden sonra dirilten
SEHÎD - Her şeyi gözlemiş olarak bilen
HAK - Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan
VEKÎL - Güvenilip dayanılan
KAVÎ - Her şeye gücü yeten, kudretli
METÎN - Her şeye gücü yeten, kudretli
VELÎ - Yardimcı ve dost
HAMÎD - Övülmeye layık
MUHSÎ - Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen
MÜBDI' - Ilkin yaratan
MUÎD - Tekrar yaratan
MUHYÎ - Can veren
MÜMÎT - Öldüren
HAY - Ebedi hayatta, diri olan
KAYYÛM - Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden
VÂCID - Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni
MÂCID - Şanlı, şerefli
VÂHID - Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlaminda tek
SAMED - Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni
KÂDIR - Her şeye gücü yeten, kudretli
MUKTEDIR - Her şeye gücü yeten, kudretli
MUKADDIM - Öne alan
MUAHHIR - Geriye birakan
EVVEL - Varlığının başlangıcı olmayan
ÂHIR - Varlığının sonu olmayan
ZÂHIR - Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar olan
BÂTIN - Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli olan
VÂLÎ - Kainata hakim olup onu yöneten
MÜTEÂLÎ - Izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan
BER - Iyilik eden, vaadini yerine getiren
TEVVÂB - Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden
MÜNTAKIM - Suçluları cezalandıran
AFÜV - Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden
RAÛF - Şefkatlı
MÂLIKÜ'L-MÜLK - Mülkün sahibi
ZÜ'L-CELÂLI ve'l-IKRAM - Azamet ve kerem sahibi
MUKSIT - Adaletle hükmeden
CÂMI' - Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan
GANÎ - Her seyden müstağni, kendi dısında her sey O'na muhtaç
MUGNÎ - Zenginlik verip tatmin eden
MÂNI' - Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan
DÂR - Zarar veren
NÂFI' - Fayda veren
NÛR - Nurlandıran, nur kaynağı
HÂDÎ - Yol gösteren, murada erdiren
BEDÎ' - Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan
BÂKÎ - Varlığının sonu olmayan
VÂRIS - Varlığının sonu olmayan
RESÎD - Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici
SABÛR - Çok sabırlı
GidenLerin ArkaSından YakmıŞım 1 Cigara GeLenLeri İzLiyoruM...